Filter 1

Poslovni prostor pisarna, Južna Primorska, Koper/Capodistria, Koper

 • Prodam
 • 183.500
 • 68 m²
 • 2013

183.500

 • Podatki
 • Opis

Podatki o novogradnji

Vrsta in tip
Poslovni prostor pisarna
Šifra oglasa
P-9/2
velikost
68 m²
leto izgradnje
2013
nadstropje
Pritličje

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Južna Primorska
področje
Koper/Capodistria
lokacija
Koper
Opis

Predmet prodaje je prostor z oznako P-9 (RE ID 39-166): del stavbe 2605-2070-2, v izmeri 68,80 m2, poslovni prostor v pritličju, 5. etaža + 3 pripadajoča parkirna mesta v 4. etaži:

 • del stavbe 2605-2070-282, v izmeri 13,3 m2,
 • del stavbe 2605-2070-283, v izmeri 13,3 m2,
 • del stavbe 2605-2070-284, v izmeri 13,4 m2.

SDH d.d. je lastnik in prodajalec nepremičnin v stanovanjsko-poslovnem objektu Koprska vrata. Vsa stanovanja v objektu so prodana, stanovanjski del je tako že v celoti naseljen.

Poslovni del kompleksa Koprska vrata predstavlja več kot 2.000 m2 poslovnih površin, ki se lahko razdelijo do 29 posameznih enot.

V pritličju sta dva niza poslovnih prostorov, ki ju loči prehodni, zračni atrij. Predvideni so prostori za gostinsko dejavnost, storitvene dejavnosti, trgovine, pisarne, salone in podobno. Vsak poslovni prostor ima samostojen vhod bodisi iz zunanje strani objekta ali iz notranjega atrija. Vsak poslovni prostor ima tudi lastne sanitarne prostore. Svetla višini poslovnih prostorov je 3,05 m2.

Poslovni prostori so nezaključeni, v III. gradbeni fazi. Izvedeni so inštalacijski priključki, tlaki niso izvedeni. Fasada pritličja je steklena. Vsi poslovni prostori imajo zastekljene površine in omogočajo maksimalno prepustnost svetlobe ter ustvarjajo svetlo delovno okolje. Za poslovne prostore je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Kupec prostor dokonča sam, v lastni režiji in na lastne stroške ter zanj pridobi ustrezno uporabno dovoljenje.

Za nakup poslovnih prostorov sprejemamo ne-zavezujoče ponudbe. Zainteresirani kupci lahko svojo ponudbo na obrazcu za oddajo ne-zavezujočo ponudbo pošljete na e-naslov: iva.kozar@sdh.si.

V ceno ni vključen pripadajoči davek, ki je 22%.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Subject of sale:

Premises marked P-9 (RE ID 39-166): part of building 2605-2070-2, measuring 68.80 m2, business premises on the ground floor, 5th floor + 3 associated parking spaces on the 4th floor:

part of building 2605-2070-282, measuring 13.3 m2,
part of building 2605-2070-283, measuring 13.3 m2,
part of building 2605-2070-284, measuring 13.4 m2.
BAMT d.d. is the owner and seller of real estate in the residential and commercial building Koprska vrata. All apartments in the facility have been sold, so the residential part is already fully occupied.

The business part of the Koprska vrata complex represents more than 2,000 m2 of business space, which can be divided into up to 29 individual units.

On the ground floor, there are two sets of business premises, separated by a transitional, airy atrium. Premises for catering, service activities, shops, offices, salons and the like are planned. Each office space has an independent entrance either from the outside of the building or from the inner atrium. Each business premises also has its own sanitary facilities. The height of the business premises is 3.05 m2.

Business premises are unfinished, in III. construction phase. The installation connections are made, the pressures are not made. The facade of the ground floor is glass. All business premises have glazed surfaces and allow maximum light transmission and create a bright working environment. It is necessary to obtain a use permit for business premises. The buyer completes the space himself, under his own direction and at his own expense, and obtains the appropriate use permit for it.

We accept non-binding offers for the purchase of business premises. Interested buyers can send their offer on the non-binding offer form to the e-mail address: iva.kozar@sdh.si.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Podobne nepremičnine v okolici

Južna Primorska, Koper/Capodistria, Koper
 • poslovni prostor prostor za storitve
 • 3969J-4
 • 71 m²
 • 1998
214.050
Poglej